«

»

Soort specifieke eDNA testen

eDNA testenSylphium molecular ecology is voortdurend bezig het aantal eDNA testen voor verschillende organismen uit te breiden. De eDNA testen bieden de mogelijkheid om met een zeer hoge gevoeligheid, specificiteit en reproduceerbaarheid, het DNA van verschillende organismen in watermonsters en uitwerpselen aan te tonen. In de onderstaande tabel is weergeven voor welke organismen deze detectietechniek per direct bruikbaar is voor (ecologisch) onderzoek. Op korte termijn zal de technologie met andere organismen worden uitgebreid.

Staat de soort waar u in geinteresserd bent niet in onderstaande lijst? Wij ontwikkelen de eDNA test voor uw doelsoort kosteloos. Neem hiervoor geheel vrijblijvend contact met ons op.

Voor de volgende organismen zijn er door Sylphium eDNA detectietesten ontwikkeld :

 

 Vissen (water): 

 • Aal (Anguilla anguilla)
 • Alver (Alburnus alburnus)
 • Amerikaanse dikkopelrits (Pimephales promelas)
 • Beekdonderpad (Cottus rhenanus)
 • Baars (Perca fluviatilis)
 • Bermpje (Barbatula barbatula)
 • Bittervoorn (Rhodeus amarus)
 • Blankvoorn (Rutilus rutilus)
 • Forel (Salmo trutta)
 • Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis)
 • Kopvoorn (Squalius cephalus)
 • Kleine modderkruiper (Cobitis taenia)
 • Kwabaal (Lota lota)
 • Meerval (Silurus glanis)
 • Pos (Gymnocephalus cernuus)
 • Rivierdonderpad (Cottus perifretum)
 • Rivierprik (Lampetra fluviatilis)
 • Ruisvoorn (S.erythrophthalmus)
 • Serpeling (Leuciscus leuciscus)
 • Snoek (Esox lucius)
 • Tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius)
 • Winde (Leuciscus idus)
 • Zalm (Salmo salar)
 • Zeelt (Tinca tinca)
 Amfibieen en reptielen (water):

 • Heikikker (Rana arvalis)
 • Kamsalamander (Triturus cristatus)
 • Ringslang (Natrix natrix)
 • Roodwang/geelwang/geelbuikschildpad (Trachemys scripta)
 • Rugstreeppad (Epidalea calamita)
 • Vuursalamander (Salamandra salamandra)
 Zoogdieren (uitwerpselen):

 • Noordse woelmuis (Microtus oeconomus)
 • Otter (Lutra lutra)
 • Veldspitsmuis (Crocidura leucodon)
 • Waterspitsmuis (Neomys fodiens)
 • Vleermuizen (ander tarief dan standaard eDNA analyses)
Overig (water):

 • Zwemmersjeuk (Trichobilharzia sp.)
 • Microcystine toxine genencluster (kwantitatief)
 • Anatoxine toxine genencluster (kwantitatief)
 • Cylindrospermopsine genencluster (kwantitatief)
 • Saxitoxine genencluster (kwantitatief)
 • Quaggamossel (Dreissena bugensis)