eDNA testenSylphium molecular ecology heeft inmiddels een breed scala aan eDNA testen voor zowel aquatische als terrestrische organismen. De eDNA testen bieden de mogelijkheid om met een zeer hoge gevoeligheid, specificiteit en reproduceerbaarheid, het DNA van verschillende organismen in watermonsters en uitwerpselen aan te tonen.

Naast het aanbieden van deze testen in ons eigen service lab, bieden we inmiddels een groot aantal van deze testen ook aan als kit. Deze eDNA analyses kunnen dan uitgevoerd worden op een eigen voor eDNA analyses ingericht lab. Sylphium molecular ecology geeft voor het opzetten van een eigen eDNA lab ondersteuning en cursussen.

In de onderstaande tabel is weergeven voor welke organismen deze detectietechniek beschikbaar is. Middels een link naar onze webshop staat aangegeven voor welke analyses een analysekit verkrijgbaar is. Op korte termijn zal de lijst verder uitgebreid worden.

Staat de soort waar u in geïnteresseerd bent niet in onderstaande lijst? Wij ontwikkelen de eDNA test voor uw doelsoort kosteloos. Neem hiervoor geheel vrijblijvend contact met ons op.

SoortGroepAnalyse kit beschikbaarType monster
Aal (Anguilla anguilla)vissenneewater
Adderringslang (natrix maura)amfibieen en reptielenneewater
Alver ( Alburnus alburnus )vissenneewater
Amerikaanse dikkopelrits ( Pimephales promelas )vissenneewater
Anatoxine toxine genencluster (kwantitatief)blauwalgenJa! (naar webshop)water
Baars ( Perca fluviatilis )vissenneewater
Beekdonderpad ( Cottus rhenanus )vissenneewater
Bermpje ( Barbatula barbatula )vissenneewater
Beverrat (Myocastor coypus)zoogdierenneewater
Bittervoorn ( Rhodeus amarus )vissenneewater
Blankvoorn ( Rutilus rutilus )vissenneewater
Blauwband (Pseudorasbora parva)vissenJa! (naar webshop)water
Cylindrospermopsine genencluster (kwantitatief)blauwalgenJa! (naar webshop)water
Eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea)insectenneewater/filter/stofzuiger
Forel ( Salmo trutta )vissenneewater
Grote modderkruiper ( Misgurnus fossilis )*vissenJa! (naar webshop)water
Heikikker (Rana arvalis)amfibieen en reptielenJa! (naar webshop)water
Japanse duizendknoopplantenneegrond
Kamsalamander (Triturus cristatus)amfibieen en reptielenJa! (naar webshop)water
Kleine modderkruiper ( Cobitis taenia )vissenneewater
Knoflookpad (Pelobatus fuscus)amfibieen en reptielenJa! (naar webshop)water
Kopvoorn ( Squalius cephalus )vissenneewater
Kwabaal ( Lota lota )vissenneewater
Meerval ( Silurus glanis )vissenneewater
Microcystine toxine genencluster (kwantitatief)blauwalgenJa! (naar webshop)water
Muskusrat (Ondatra zibethicus)zoogdierenneewater
Noordse woelmuis ( Microtus oeconomus )zoogdierenJa! (naar webshop)uitwerpselen
Otter  (Lutra lutra)zoogdierenneeuitwerpselen
Platte schijfhoren ( Anisus vorticulus)weekdierenJa! (naar webshop)water
Pos ( Gymnocephalus cernuus )vissenneewater
Quaggamossel ( Dreissena bugensis )weekdierenneewater
Ringslang ( Natrix natrix )amfibieen en reptielenJa! (naar webshop)water
Rivierdonderpad ( Cottus perifretum )vissenneewater
Rivierprik ( Lampetra fluviatilis )vissenneewater
Roodwang/geelwang/geelbuikschildpad ( Trachemys scripta )amfibieen en reptielenneewater
Rugstreeppad ( Epidalea calamita )amfibieen en reptielenJa! (naar webshop)water
Ruisvoorn (S.erythrophthalmus)vissenneewater
Serpeling ( Leuciscus leuciscus )vissenneewater
Snoek ( Esox lucius )vissenneewater
Tiendoornige stekelbaars ( Pungitius pungitius )vissenneewater
Veldspitsmuis ( Crocidura leucodon )Zoogdierenneeuitwerpselen
Vleermuizen (ander tarief dan standaard eDNA analyses)Zoogdierenneeuitwerpselen
Vuursalamander ( Salamandra salamandra )amfibieen en reptielenneewater
Waterspitsmuis ( Neomys fodiens )zoogdierenJa! (naar webshop)uitwerpselen
Winde ( Leuciscus idus )vissenneewater
Zalm (Salmo salar)vissenneewater
Zeelt ( Tinca tinca )vissenneewater
Zonnebaars (Lepomis gibbosus)vissenJa! (naar webshop)water
Zwemmersjeuk ( Trichobilharzia sp. )platwormenJa! (naar webshop)water