Definities

  1. Sylphium Life Sciences is een handelsnaam van Eelco Wallaart B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is gevestigd te Groningen, aan de Duurswoldlaan 22 (9727 DJ), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02085448 en met BTW-identificatienummer NL813604199. Hierna te noemen; Ondernemer
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Ondernemer een overeenkomst aangaat
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ondernemer en de Opdrachtgever, waarin Ondernemer zich verplicht tot het leveren en of verlenen van de daarin omschreven producten en/of diensten en waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken
  4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
  5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Ondernemer en een Opdrachtgever en alle rechtshandelingen die daaraan zijn voorafgegaan of uit volgen. Hieronder vallen nadrukkelijk ook overeenkomsten op afstand die tussen ondernemer en opdrachtgever tot stand zijn gekomen. Afwijking van deze voorwaarden door de Opdrachtgever of door Ondernemer dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door Ondernemer en Opdrachtgever te worden geaccepteerd.

2. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever eenvoudig is in te zien en op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen.

3. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Ondernemer zijn altijd vrijblijvend. Ondernemer heeft het recht een door een Opdrachtgever aanvaard aanbod in te trekken, mits uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na deze aanvaarding. De prijzen zijn in euro’s (€ of EUR) en altijd exclusief BTW. De aanbiedingen en offertes van Ondernemer zijn maximaal dertig (30) dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.

4. Bestellingen van Opdrachtgever, anders dan de aanvaarding van een al door Ondernemer gedaan aanbod, gelden altijd als een verzoek tot het doen van een aanbod. Het staat Ondernemer steeds vrij een opdracht niet te aanvaarden.
 

5. Wanneer de bestelling van Opdrachtgever na aanvaarding door Ondernemer nog wordt aangepast of gewijzigd, met als resultaat een vermindering in omvang (in EURO’s) van te leveren goederen en/of werkzaamheden voor Ondernemer, is de Ondernemer gerechtigd tot de volledig eerder overeengekomen vergoeding. Elke aanpassing of wijziging van de bestelling die bestaat uit een vermeerdering van de werkzaamheden door Ondernemer of vermindering van levering van goederen door Ondernemer, wordt beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod (artikel 4) in ieder geval een nieuwe bestelling en moet daarom schriftelijk worden goedgekeurd en ten minste worden geaccepteerd.

6. Uitvoering van de overeengekomen opdrachten door Ondernemer vindt plaats op de door Ondernemer te bepalen wijze. Alle rechten op deze werkwijzen en andere door Ondernemer ontwikkelde uitvindingen naar aanleiding van een opdracht behoren Ondernemer toe. Ondernemer zal deze, naar aanleiding van de opdracht(en), ontwikkelde uitvindingen en werkwijzen ook mogen toepassen voor andere Opdrachtgevers.

7. Een aangegeven datum of periode inzake het leveren van goederen of het verrichten van werkzaamheden door Ondernemer is altijd een directief en voor de Ondernemer nooit bindend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij dreiging van een overschrijding van de afgesproken datum of periode, zal Ondernemer de Opdrachtgever hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van op de hoogte stellen.

8.1.Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een deugdelijke kwaliteit en transportverpakking van de te analyseren monsters. Daarnaast moet de zending voorzien zijn van een duidelijke en complete inhoudsopgave. De kosten van het transport zijn altijd voor rekening van de Opdrachtgever. Ondernemer is ten alle tijden monsters die niet voldoen aan de overeengekomen eisen weigeren en op kosten van Opdrachtgever te retourneren.

8.2. Voor verlies of beschadiging van de monsters tijdens opslag, transport of werkzaamheden is Ondernemer nimmer aansprakelijk. Ondernemer mag monsters naar eigen inzicht gebruiken en eventuele restanten vernietigen, bewaren of, op kosten van Opdrachtgever, retour te zenden.

9.1. Zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever is Ondernemer altijd gerechtigd (een deel van haar) werkzaamheden door derden te laten verrichten.

9.2. Verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor derde-partijen, die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld, bij de (gedeeltelijke) uitvoering van de werkzaamheden, wordt door Ondernemer aanvaard.

10. Resultaten en informatie voortkomend uit een opdracht zullen door Ondernemer strikt geheim worden gehouden tenzij anders is overeengekomen. Inzage van de resultaten voortvloeiend uit een opdracht wordt uitsluitend verleend aan de Opdrachtgever zelf, tenzij wet- en regelgeving anders bepalen.

11.1. Ondernemer zal haar werkzaamheden professioneel uitvoeren en volgens de van toepassing zijnde praktijkrichtlijnen of normeringen indien deze naar inzicht van Ondernemer relevant zijn. Ondernemer ziet een Overeenkomst met Opdrachtgever voor het uitvoeren van werkzaamheden nooit als een resultaatsverbintenis maar enkel als een inspanningsverplichting. Opdrachtgever kan dan ook geen aanspraak maken op het bereiken van enig resultaat van een opdracht tenzij Ondernemer een uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke garantie heeft gegeven dat dit resultaat zal worden bereikt.

11.2. Ondernemer zal goederen indien deze niet, of beschadigd bij Opdrachtgever aankomen, kosteloos vervangen. Werkzaamheden zullen kosteloos opnieuw worden uitgevoerd indien niet is voldaan aan het vereiste vakmanschap en zorg. Voorwaarde hierbij is dat de Opdrachtgever binnen drie (3) weken na het verkrijgen van de resultaten een gemotiveerd verzoek indient bij Ondernemer en indien nodig, nieuwe monsters verschaft.

11.3.  De aansprakelijkheid van Ondernemer, evenals van haar werknemers en aan haar gelieerde partijen, beperken hun aansprakelijkheid tegenover de Opdrachtgever tot de directe schade van de Opdrachtgever (of van een derde-partij) volgend uit een opdracht. Deze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot een vermindering tot maximaal €0,- (nul EURO) van de door de Opdrachtgever aan Ondernemer betaalde vergoeding voor de betreffende opdracht(en).

11.4. Voor gevolgschade, immateriële schade en/of indirecte schade geleden door de Opdrachtgever (of derde-partijen) die voortvloeit uit een opdracht is Ondernemer nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Ondernemer.

12. De resultaten van de opdrachten uitgevoerd door Ondernemer, zoals bijvoorbeeld metabarcoding onderzoeksresultaten, kunnen aan Opdrachtgever worden verstrekt aan de hand van een online applicatie. Voorwaarde hierbij is dat Licentie- en Supportovereenkomsten door Opdrachtgever worden geaccepteert en dat zij en haar individuele gebruikers de daartoe bestemde gebruikersvoorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

13. Ondernemer is gerechtigd een Overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade aan de zijde van de Opdrachtgever indien:

  • Opdrachtgever failliet is verklaard;
  • de (vennootschap van de) Opdrachtgever is ontbonden of haar onderneming is gestaakt;
  • Opdrachtgever in surseance van betaling verkeert of er een reële kans bestaat dat Opdrachtgever hier spoedig in zal geraken;
  • Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van deze Overeenkomst;
  • het redelijkerwijs niet mogelijk is de benodigde in- en uitvoeringsvergunningen bij de bevoegde autoriteiten te bemachtigen met betrekking tot de te leveren goederen of de al geleverde goederen.

Opdrachtgever zal voor een bestelling slechts voor de kosten die ingetreden zijn voorafgaand aan deze opzegging een vergoeding ontvangen.

14.  De door Ondernemer opgemaakte facturen dienen door Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen vanaf de factuurdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding van de veertiendaagse betalingstermijn is de betaling direct en geheel opeisbaar en is de Opdrachtgever in verzuim en tevens alle buitengerechtelijke, doch ook alle in een eventuele procedure werkelijk door Ondernemer te maken, kosten verschuldigd aan Ondernemer. Ondernemer heeft in dat geval het recht de buitengerechtelijke incassokosten te fixeren op (tenminste) 15 % van de vordering met een minimum van € 250, onverminderd haar recht de werkelijke (hogere) kosten te vorderen van Opdrachtgever. Een eventueel recht op verrekening van of opschorting door de Opdrachtgever is uitgesloten.

15.1. Op deze Overeenkomst is enkel Nederlands Recht van toepassing.

15.2. Geschillen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter in Groningen, Nederland.

16. Indien van deze voorwaarden versies in andere talen door de Opdrachtgever zijn ontvangen, zal de Nederlandse versie prevaleren.