Samen met de Noord-Nederlandse bedrijven Fluctus Industrial Engineering en Drone Radio Research heeft Sylphium Molecular Ecology een ombouwset ontwikkeld om van iedere capabele drone een watermonstername drone te maken. Deze kan ingezet worden voor het snel en eenvoudig nemen van eDNA en micro-organismen middels filtratie. De monsters worden ter plekke genomen en gefiltreerd over een filtercapsule. Eén monster bestaat uit 10 tot 20 deelmonsters van 50 of 100 ml en worden door de drone op verschillende plaatsen in hetzelfde water genomen. Dit geeft een zeer representatief beeld van het bemonsterde water. De drone is compatible met de eDNA Dual Filter capsule en het Microbial Dual Filter capsule van Sylphium.

Het nemen van monsters en deelmonsters op deze manier zeer efficiënt, eenvoudig, snel en kan door één persoon uitgevoerd worden. Het toepassen van een drone voor monstername is vooral interessant in situaties waarbij op grotere afstanden deelmonsters moeten worden genomen of de monsternameplaats(en) moeilijk toegankelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan wateren met een groot oppervlak zoals meren, recreatieplassen en ontoegankelijke waterrijke moerasgebieden. Maar ook voor het nemen van (deel)monsters in beken en sloten met hoge rietkragen kan de inzet van een drone uitermate efficiënt zijn. Een watermonstername drone is uitermate geschikt voor het zwemwaterkwaliteitsbeheerder om vanaf de kant het gehele zwemgebied te kunnen bemonsteren voor bijvoorbeeld blauwalgen of zwemmersjeuk. De monstername drone is ook zeer geschikt om te bepalen of er zeldzame soorten, zoals grote modderkruiper, waterspitsmuis, noordse woelmuis en kwabaal aanwezig zijn. Voor het gericht bestrijden van ongewenste soorten, zoals de muskus- en beverrat kan een drone ook uitkomst bieden. Door de aanwezigheid van deze dieren met zeer grote zekerheid vast te stellen, kunnen er bijvoorbeeld gericht klemmen worden gezet.

Met financiële ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn er drijvers en een prototype monstername eenheid ontworpen waarmee iedere capabele drone als monstername drone kan worden ingezet. De drijvers zijn opblaasbaar, eenvoudig te reinigen (decontamineren) en nemen tijdens transport nauwelijks ruimte is. Bovenal zorgen de drijvers voor een zeer stabiel drijfvermogen van de drone. De monstername eenheid is zeer gebruiksvriendelijk en geeft met lichtsignalen weer welke acties er worden uitgevoerd. Als vervolg op het prototype dat uit dit EFRO-project is voortgekomen wordt er nu gewerkt aan het maken van een productie-uitvoering van de monstername eenheid en de drijvers. Tevens wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een eigen drone met alle optimale eigenschappen voor eDNA monstername.